RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. z siedzibą w Rykach przy ul. Lubelskiej 11, NIP 7160014285,  REGON 430326295 wpisaną pod numerem KRS 0000131892

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wykonywania przez Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. działalności handlowej oraz świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta,

– wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z ustawodawstwa podatkowego, przepisów
z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. może ponadto zostać zobowiązana do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W przypadku takiej konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez powyższe regulacje,

– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o.. lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,

– w marketingu bezpośrednim produktów Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o., do wewnętrznych celów administracyjnych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności lub zawarcia i realizacji umowy z „Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o.,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta lub osoby fizycznej przebywającej na terenie obiektów Gospodarstwa Rybackiego KOCK Sp. z o.o. przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

4) Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
• firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
• firmie świadczącej usługi księgowe oraz prawne,
• bankom, organom, służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

5) Dane osobowe pozyskane:
• w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
• na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
• w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6) Pan / Pani ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o..
Ponadto Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. udostępnia adres e – mail: biuro@karpkock.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem:
• w zakresie realizacji zawartej z Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności,
• w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie,
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

10) Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Podaruj 1%
 

Polskie Towarzystwo Rybackie


Związek Producentów Ryb


Polskie Ryby